چای کوهستان جدید
350,000 ريال
چای ممتاز جدید
340,000 ريال
چای قلم نمونه جدید
200,000 ريال
چای شکسته ممتاز بهاره
550,000 ريال
چای سیاه همراه دارچین مهمان دوست وزن 150 گرم
15,440 ريال
چای سیاه معطر مهمان دوست وزن 450 گرم
269,100 ريال
چای سیاه مهمان دوست وزن 450 گرم
269,100 ريال
چای سیاه شکسته ممتاز ایرانی مهمان دوست وزن 450 گرم
428,000 ريال
چای سیاه همراه هل مهمان دوست وزن 150 گرم
179,000 ريال
چای شکسته ایرانی مهمان دوست مقدار 500 گرم
240,000 ريال
چای سیاه مهمان دوست - 1 کیلوگرم
699,000 ريال
چای ریحانی قلم
400,000 ريال
چای سیاه شکسته ایرانی مهمان دوست 150 گرمی
148,000 ريال